Чланска картаЧланство у Удружењу Дурмитораца је добровољно. Члан Удружења Дурмитораца може да буде свако лице које је рођено, или води поријекло из Дурмиторског краја ( општине Жабљак Шавник и Плужине), без обзира на мјесто у којем живи. Чланови удружења могу да буду и друга лица, прије свега пријатељи Дурмитора и Дурмитораца, који прихватају циљеве и друге одредбе Статута Удружења. Чланство у Удружењу, стиче се уписом у књигу евиденције, и доделом чланске карте, након плаћене чланарине. Чланарина за годину дана је 1000 динара.

УплатницаЧланови Удружења су једнаки по правима и овлашћењима. Дужни су да редовно плаћају годишњу чланарину. По стауту Удружења сматра се да је члан само онај који редовно плаћа чланарину Удружењу. За нарочите заслуге за Дурмитоски крај и Удружење, по статуту Удружење може да има и почасне чланове. До сада је Удружење прогласило два почасна члана и то академика проф.др. Обрена Благојевића и једног од оснивача удружења Дурмитораца
1939 године, госп.Војина Шибалића.

Удружење по Статуту има своје органе и то: Скупштину, Управни и Надзорни одбор и Заступника ( предсједника ) удружења. Скупштина је највиши орган Удружења и њу сачињавају сви чланови удружења. Скупштина се одржава један пут годишње у редовном засиједању, а сваке друге године као изборна Скупштина. Скупштина може да се сазове и као ванредна, ако постоје услови према Статуту Удружења.

Скупштина доноси најважније одлуке и програме рада, извештаје о раду и дјеловању, статутарна и друга нормативна акта Удружења. Скупштина врши избор органа Удружења и то Управног и Надзорног Одбора, заступника два потпредседника, секретара и благајника Удружења. Скупштина сваке друге године врши избор својих огана.

Управни одбор је извршни орган скупштине удружења и њега сачињава 21 члан ( по 7 чланова из три завичајне општине), као и заступник, два потпредседника, секретар и благајник Удружења. Управни
одбор спроводи одлуке и закључке Скупштине и спроводи програм рада удружења, као и све друге послове утврђене статутом Удружења. За одрђена питања и потребе Управни одбор може да бира своје секције комисије и радна тијела.

Надзорни одбор контролише заокнитост рада Удружења, врши и друге послове у складу са Статутом Удружења. Надзорни одбор чине три члана и три замјеника члана. Бира га и разрјешава Скупштина заједно са Управним одбором удружења. Заступник, предсједник Удружења председава Управним одбором и представља и заступа Удружење Дурмитораца. Такође обавља и друге послове у складу са статутом удружења и законом о удружењима.

Скупштина удружења доноси одлуку о престанку рада Удружења, под условом да су за то испуњени законски услови, и статутарне одредбе. Удружење Дурмитораца ради и дјелује искључиво у складу са важећим својим статутом и одлукама Скупштине као и у складу са новим законом о удружењима.

Постаните члан !

Попуните евиденциони лист и пошаљите га на е-маил удружења

Eвиденциони лист

Статут удружења